Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας!

Μπορείτε να συνεχίστε τις αγορές σας ή να δείτε την παραγγελία σας.


Άγιοι και σοφοί περί των μελλόντων να συμβώσι

Πολλοί έχουν προφητεύσει περί των γεγονότων των τελευταίων καιρών, ως και πολλοί έχουν γράψει περί αυτών. Και διότι από την μελέτην αυτών απορρέει μία τινά ωφέλεια, τόσον θετικώς όσον και αρνητικώς, προβαίνομεν εις επιλογήν μερικών προφητειών από διαφόρους πηγάς κόσμου και Αγιωνύμου Όρους και κυκλοφορίαν αυτών, εν τω μικρώ τούτο πονηματίω, με τίτλον "Άγιοι και σοφοί περί των μελλόντων να συμβώσι". Είναι δυστυχώς αλήθεια ότι δραματικά γεγονότα μας αναμένουν, λόγω της οικτράς καταπτώσεως της σημερινής γενεάς μας η οποία ζη υπό κλίμα αθεϊσμού και υλισμού. "Ουαί δε τοις κατοικούσι την γην και την θάλασσαν (κατά τον Θεολόγον Ιωάννην), ότι κατέβη ο Διάβολος προς υμάς έχων θυμόν μέγαν, ειδώς, ότι ολίγον καιρόν έχει". Ο Θεός βοηθός. (Πρόλογος του βιβλίου)